Trang web chính th?c/ ??t vé máy bay tr?c tuy?n/ giá vé máy bay/ Vi?t Nam – Cathay Pacific 365bet规则
Qu? khách ?? t?t cookie cho trang web này. Vui lòng b?t cookie ?? có tr?i nghi?m duy?t t?t h?n.
Vui lòng n?ng c?p trình duy?t web c?a b?n
B?n ?ang s? d?ng trình duy?t kh?ng ???c h? tr?. Xem các trình duy?t ???c h? tr? c?a chúng t?i ?? t?n h??ng tr?i nghi?m trang web c?a chúng t?i t?t nh?t.
Loading ...

Chúng t?i ?ang chu?n b? cho tr?i nghi?m c?a b?n v?i Cathay Pacific

Khám phá thêm ?u ??i
Khám phá thêm ?u ??i
Khám phá thêm ?u ??i

Chu?n b? cho chuy?n bay c?a b?n

H?y ch?c ch?n r?ng b?n ?i?n tên ?úng nh? ???c in trên m?t vé

Chú gi?i c?ng c? v? m? s? ??t ch?. Nh?n enter ?? m? r?ng.
Chú gi?i c?ng c? v? m? vé ?i?n t?. Nh?n enter ?? m? r?ng.

Làm th? t?c chuy?n bay

Chú gi?i c?ng c? v? m? s? ??t ch?. Nh?n enter ?? m? r?ng.
Chú gi?i c?ng c? v? m? vé ?i?n t?. Nh?n enter ?? m? r?ng.

Tìm ki?m l?ch bay

?óng
Please wait
?óng

Nh?ng hành khách r?i kh?i V??ng qu?c Anh có ?? tu?i t? 12 ??n 15 tu?i ???c mi?n Thu? Hành khách Hàng kh?ng V??ng qu?c Anh (APD). Hành khách ??t ch? tr?c tuy?n có th? yêu c?u hoàn thu? APD b?ng cách liên h? local reservations office or Trung t?m liên h? toàn c?u.

Hi?n kh?ng th? ??t ch? tr?c tuy?n cho trên 6 hành khách. Vui lo?ng liên h? phòng vé t?i ??a ph??ng c?a qu? khách.

Hi?n kh?ng th? ??t ch? tr?c tuy?n cho trên 4 hành khách. Vui lòng liên h? phòng vé t?i ??a ph??ng c?a qu? khách.

H?ng gh?
Hành khách

Xem khuy?n m?i m?i nh?t
Loading ...
{{fallbackText}}

Giá vé trên kh?ng bao g?m phí an ninh H?ng K?ng, thu? và các ph? phí khác; và có th? thay ??i b?t c? lúc nào.

Tin t?c m?i nh?t c?a chúng t?i
 • C? h?i bay v?i h?ng ??t ch? cao c?p h?n

  Kh?ng gian r?ng r?i h?n, nhi?u l?a ch?n món ?n h?n, nhi?u d?ch v? h?n và nhi?u ?u ??i h?n ?em l?i tr?i nghi?m bay th?c s? v??t tr?i h?n.
  Tìm hi?u thêm
 • Phòng ch? The Deck hi?n ?? m? c?a

  H?y cùng tr?i nghi?m phòng ch? m?i nh?t c?a chúng t?i, The Deck và chiêm ng??ng c?nh ??p tuy?t v?i c?a nhà ga và ???ng b?ng. T?a l?c ? phía B?c Nhà ga 1 t?i S?n bay Qu?c t? H?ng K?ng.
  Tìm hi?u thêm
 • Th? gi?n t?i phòng ch? Ph? ??ng Th??ng H?i hoàn toàn m?i c?a chúng t?i

  Thoát kh?i s? h?i h? và nh?n nh?p c?a s?n bay t?i phòng ch? Ph? ??ng Th??ng H?i Cathay Pacific hoàn toàn m?i c?a chúng t?i. S? an t?m b?t ??u t? ??y.?
  Khám phá thêm
???c g?i th?ng tin ?u ??i m?i nh?t ??n h?p th? ??n c?a qu? khách
 • Khi ??ng k? tài kho?n, qu? khách s? là ng??i ??u tiên nh?n ???c tin t?c v? giá vé và các ch??ng trình khuy?n m?i ??c bi?t c?a chúng t?i.